© Micha Havreluk 2013
Na   vele weke n v an intensieve
voo r b erei d ing en keihard  werke n met e en
aantal b et rok ken vri jwil lig ers w as d e
g rote d ag  d aar .
Ho e z o u h et w eer z ij n ? D e af gel o p en vi e r  
w eken had  het bi jna c ontinu g ereg en d   e n
g estormd , maar ki jk op  10 november
kreg en   w e e en z onnetje en   w as het
z ow aar e en paar u urt jes d roog !
Op  za te rd a g  d e d e n  w e  b o o d sch a p p e n  e n  d e  
e n o rme  h o e v e e l h e i d  e te n  e n  d ri n k e n  d i e  w e  
D ri e  d a me s g i n g e n  p a n n e n k o e k e n  b a k k e n  
me t d e  b e d o e l i n g  d i e  o p  zo n d a g  te  
v e rk o p e n , d e  o p b re n g st g i n g  n a a r o n ze  
l o o p g ro e p !  
Om 8 .0 0  u . k w a m d e  re g e n  n o g  i n  b a k k e n  
u i t d e  l u ch t, ma a r o m 8 .3 0  u . w a s e e n  g ro e p  
v a n  3 0  v ri j w i l l i g e rs e n  co l l e g a e  v a n  D o ra s a l  
b i j  d e  N o o rd e rp a rk k a me r a a n w e zi g .
We  p i j l d e n  d e  3  p a rco u rse n  u i t e n  d e  
k ra a mp j e s w e rd e n  i n  ra p  te mp o  o p g e ze t.
D e  F a n fa re  v a n  d e  E e rste Liefdesnacht
d ru p p e l t b i n n e n  e n  o o k  d e  d j e mb é -sp e l e rs
L i o n s o f A fri ca  k o me n  n a a r h e t fe e stte rre i n  
b i j  d e  N o o rd e rp a rk k a me r . E n  d a a r zi j n  d e  
Pl ot s   daag de er onverw achte hulp   op van
een dam e in een scoot m obi el...  
Zi j is daklo os en   bez oe kt  het park vaak o p
de z ondago cht end .  Zij   w il   l ieve r  niet op d e
fot o m aar al s z e hoort w at  de opz et van de
sponso r l oop is mag   C hr i s h aar  toch
fot ograferen e n gaa t  z e m eehe lpen. Zij   krij gt
een butt on   op haar m uts e n w ordt  onz e
eregast!  
v a n  A l b e rt H e in kregen werden opgehaald.
e e rste  i n sch ri j v e rs a l  v o o r d e  l o o p . H a n d  i n  
h a n d . Z i j  zi j n  n a a r o n ze  S p o n so rl o o p  
d o o rv e rw e ze n  d o o r sti ch ti n g  M E E  e n  w i l l e n  
v o o ra l  g ra a g  w e te n  o f ze  n a a st e l k a a r mo g e n  
b l i j v e n  l o p e n , stra k s o p  h e t p a rco u rs.  “En hoe                                                                          
 „  
H e t i s o o k  d ru k  a a n  d e  te l e fo o n  
H e t w o rd t ste e d s d ru k k e r b i j  d e  i n sch ri j fta fe l  e n  
i e d e re e n  b e g i n t e r zi n  i n  te  k ri j g e n .  We  g a a n  
me t d e  v e rk e e rsre g e l a a rs n a a r d e  
  a a n d a ch tsp u n te n    o p  h e t p a rco u rs o m u i t te  
l e g g e n  w a t d e  b e d o e l i n g  i s.  Z i j  zi j n  d e e l n e me rs
v a n  d e  l o o p g ro e p  e n  v i n d e n  het erg spannend
o m v o o r h e t e e rst zo 'n  v e ra n tw o o rd e l i j k e  ta a k  o p  
zi ch  te  n e me n .  R u i m a n d e rh a l f u u r v o o r d e  sta rt
w o rd e n  sk a te n d e  k i n d e re n  a l  re so l u u t v a n  h e t
p a rco u rs g e h a a l d , l e v e n sg e v a a rl i j k  v i n d t
v e rk e e rsre g e l a a r K i tty, e n  d e  k i n d e re n  d ru i p e n  
b ra a f a f. 
I n  d e  b u u rt v a n  d e  b e v o o rra d i n g sp o st a ch te r d e  
R o ze  T a n k e r sta a t e e n  g ro te  ta k  o p  a fb re k e n  n a  
d e  sto rm v a n  d e  w e e k  e rv o o r .  H o p e l i j k  b l i j ft d i e  
n o g  e v e n  h a n g e n
D e  tw e e  me n se n  b i j  d e  b e v o o rra d i n g sp o st
     b l i j v e n  e r ru sti g  o n d e r , zi j  h e b b e n  v o o ra l  oog
v o o r e l k a a r e n  zi j n  h e l e ma a l  v e rl i e fd .  Z e  
h e b b e n  g e e n  l a st v a n  d e  k o u  e n  d e  w i n d , ma a r
g e n i e te n  v a n  h e t sa me n zi j n  e n  zo rg e n  o n d e r d e  
m oet het a ls het  gaat regen en e n al s z e
verdwa len in het pa r k.. .
El s,  m oet  ik m e a anklede n vóó r  ik kom   hel pen??    
En ie man d and er s staat  bij   h et  V ondel park en
z ie t  geen Noorderparkkam er.  Één   van de
verkeersr e gelaa r s is hele maa l in pani ek om dat
hi j z ij n flui t j e n iet kan   vi nden.  El s,  mi jn hond is
aan de diarree, m aar w e w il len   toch g r aa g
m eedoen, mag dat? O f,  mi jn   scootm obiel   h ier
thuis heeft  een lekke   band ,  kunnen jul li e d ie
even kom en plakken ?
De 1000 kilometer van het  No o rderpark
pagina 1
b e zi e l e n d e  l e i d i n g  v a n  P a u l  o o k  n o g  v o o r
stu k j e s b a n a a n , o n tb i j tk o e k  e n  b e k e rtj e s
w a te r e n  sp o rtd ra n k  v o o r d e  h a rd l o p e rs d i e  
v o o rb i j  k o me n .
B i j  d e  b ru g  sta a t H e n n i e  me t tw e e  a rme n  w i j d  
v o l  o v e rg a v e  d e  w e g  a a n  te  w i j ze n  e n  a a n  
h e t b e g i n  v a n  h e t p a rk  i s M e i k i n a  d e g e n e  d i e  
re so l u u t a l l e  l o p e rs w e e r o p  h e t j u i ste  sp o o r
h e t p a rk  i n  w i j st. H e t h e sj e  h e e ft ze  
a ch te rste v o re n  a a n  w a n t d a n  k a n  i e d e re e n  
d e  te k st " v e rk e e rsre g e l a a r"  d i e  stra k  o v e r
h a a r b o rst sp a n t g o e d  l e ze n .
I n mi d d e l s zi j n  d e  w e th o u d e rs, wandelaars,
sco o tmo b i e l e rs e n  l o p e rs g e a rri v e e rd  e n  
L a my n  sta rt d e  mi d d a g  e n  k o n d i g t d e  
d j e mb é -g ro e p  a a n  me t d e  o p e n i n g sa ct.
E ri c v a n  d e r B u rg  o p e n t h i e rn a  o ffi ci e e l  h e t
e v e n e me n t e n  d a a rn a  g e e ft R i ta  e e n  
w a rmi n g  u p  o p  d e  o p zw e p e n d e  k l a n k e n  e n  
h e t g e ro ffe l  v a n  d e  d j e mb é -sp e l e rs.  I e d e re e n  
sta a t e n th o u si a st me e  te  d o e n  e n  h e t i s e e n  
p ra ch ti g  g e zi ch t a l  d i e  h o sse n d e  e n  b l i j e  
me n se n .
D a a rn a  g e e ft E ri c v a n  d e r B u rg  h e t sta rtsch o t
me t e e n  to e te r d i e  h e t e e rst n i e t d o e t e n  a l s
i e d e re e n  a l  a a n  h e t l o p e n is, begint die alsnog
g e l u i d  te  g e v e n  to t g ro te  h i l a ri te i t v a n  d e  
o rg a n i sa ti e .  M o e d e rs me t k i n d e rw a g e n s,
me n se n  me t h o n d e n , d a me s me t e e n  
h o o fd d o e k  o m, k l a n te n  v a n  d e  v o e d se l b a n k ,
me n se n  i n  e e n  sco o tmo b i e l , k l a n te n  v a n  
sti ch ti n g  M E E , b u u rtb e w o n e rs, e e n  d a k l o ze  
d i e  v e e l  i n  h e t p a rk  ro n d h a n g t, a l l e s e n  
i e d e re e n  g a a t o p g e w e k t, l a ch e n d  e n  k l e tse n d  
h e t p a rco u rs o p .  E é n  ste l  w o rd t p e r o n g e l u k  
h e t g ro te  p a rco u rs v a n  d e  h a rd l o p e rs
o p g e stu u rd .  Z e  k e n d e n  e l k a a r n o g  n i e t,
h a d d e n  e l k a a r w e l  e e n s g e zi en in de rij van
d e  v o e d se l b a n k , h e b b e n  a l l e b e i  e e n  fo rs
v e rsl a v i n g sv e rl e d e n  e n  w a n d e l e n  n u  g e ze l l i g  
k l e tse n d  v i e r k i l o me te r .
E n  p a rco u rsre g e l a a r F re d  ze i  n a  a fl o o p  o p  
fa ce b o o k  d a t h i j  ze  o o k  n a a r d e  k ro e g  h a d  
k u n n e n  v e rw i j ze n  ma a r d a t h e e ft h i j  to ch  ma a r
n i e t g e d a a n .
D e  h a rd l o p e rs w o rd e n  n u  d o o r R i ta  o p g e zw e e p t
to t e e n  w a rmi n g  u p  e n  d e  u l tra l o p e rs me l d d e n  
d a t ze  d a t d e  w a rmi n g  u p  a l  me e r v e rmo e i e n d  
v o n d e n  d a n  e e n  ma ra th o n  l o p e n . We  h a d d e n  d e  
h a rd l o p e rs g e v ra a g d  o m n i e t a l s e e n  b l i n d e  k o e  
v o o rb i j  d e  p a rco u rsre g e l a a rs te  stu i v e n  ma a r ze  
o o k  e v e n  a a n d a ch t te  g e v e n  e n  d a t h e e ft
i e d e re e n  o p  e i g e n  w i j ze  g e d a a n .
K e e s D i e p e v een 
    g a f d e ze  k e e r h e t sta rtsch o t. 
D a n i e l a  ma a k te  b i j n a  e e n  v a l se  sta rt, zo  fa n a ti e k  
sto n d  ze  o p  d e  e e rste  ri j . N a  5 0 0  me te r l a g  zi j  a l  
i n  2 d e  p o si ti e  e n .  M i ch a  fi e tste  v o o r d e  e e rste  
l o p e r u i t o m a l l e s i n  g o e d e  b a n e n  te  l e i d e n  e n  
d a t g i n g  u i tste k e n d  a l l e ma a l . D e  l a a tste  3 0 0  
me te r k w a me n  d e  h a rd l o p e rs w e e r o p  h e t
p a rco u rs b i j  d e  w a n d e l a a rs e n  h i e l d e n  b i j  d e  
fi n i sh  e v e n  h u n  p o l sb a n d j e  e n  v i e r v i n g e rs
o mh o o g  zo d a t d e  ro n d e n te l l e rs o n d e r
a a n v o e ri n g  v a n  d e  b e v l o g e n  K e e s p re ci e s
w i ste n  h o e v e e l kilometers er geteld moesten
w o rd e n .
I n mi d d e l s w a s h e t g e ze l l i g  o p  h e t b i n n e n te rre i n  
w a a r a l l e  k ra a mp j e s sto n d e n , d e  F a n fa re  v a n  d e  
E e rste  L i e fd e sn a ch t l i e p  a ch te r d e  w a n d e l a a rs
pagina 2
a a n  h e t p a rco u rs o p  e n  zo rg d e  v o o r e e n  
g e w e l d i g e  sfe e r e n  p ra ch ti g e  k l a n k e n .
 K i n d e re n  e n  v o l w a sse n e n  w a re n  b l i j  b i j  h e t
b e h a l e n  v a n  d e  fi n i sh  e n  w e rd e n  i e d e re  k e e r
w e e r me t v e e l  g e j u i ch  b i n n e n  g e h a a l d .  D a a r
k re g e n  ze  v a n  A n i ta  e n  co l l e g a  e e n  me d a i l l e  
o mg e h a n g e n . S o mmi g e n  v i e l e n  i n  d e  p ri j ze n  
e n  k o n d e n  h u n  p ri j s d a n  b i j  d e  p ri j sta fe l  
o p h a l e n .
I n  d e  N o o rd e rp a rk k a me r w a s d e  
th e a te rg ro e p  v a n  P e te r F a b e r a cti e f e n  l a te r
w e rd  e r e e n  y o g a w o rk sh o p  g e g e v e n .
R o n d  1 5 .3 0  u . b e re i k te n  w e  9 4 0  k m e n  d u s
g i n g
e n  w e  n o g  é é n  k e e r me t o n s a l l e n  
te g e l i j k  h e t p a rco u rs o p  o m d e  1 0 0 0  
v o o ro p g e ste l d e  k i l o me te rs te  h a l e n
E n  d a t l u k te !  
H e t e n th o u si a sme  v o o r d e  g e za me n l i j k e  
l a a tste  ro n d e  w a s zo  g ro o t d a t w e  ze l fs o p  
1 0 5 9  k m u i tg e k o me n  zi j n ; d e  h a rd l o p e rs
h a d d e n  n o g  w e l  e v e n  d o o r w i l l e n  l o p e n  ma a r
zi j n  to e n  o o k  ma a r g e sto p t.
C o b y  v a n  B e rk u m h e e ft o n s v e rra st me t e e n  
ch e q u e  te r w a a rd e  v a n  1 0 0 0  e u ro  e n  zi j  
h e e ft d e  sp e ci a l e  D a m-to t-D a m-sch o e n e n  d i e  
b e i d e  w e th o u d e rs v a n  sp o rt v a n  A mste rd a m e n  
Z a a n d a m o n s g e sch o n k e n  h a d d e n , o v e rh a n d i g d  
a a n  E d i th  B a n g u ra , l o o p ste r u i t d e  L o o p g ro e p .
Z i j  w i l  g ra a g  e e n  o p l e i d i n g  a l s l o o p tra i n e r o f
y o g a d o ce n t g a a n  v o l g e n  o m o p  d e ze  w i j ze  e e n  
b i j d ra g e  te  l e v e re n  a a n  h e t v e rd e re  b e sta a n  v a n  
d e  L o o p g ro e p .
D e  v e rk e e rsre g e l a a rs k re g e n  u i te ra a rd  o o k  h u n  
me d a i l l e s w a a rn a  h e t o p ru i me n  b e g o n . N i e ma n d  
v a n  d e  v ri j w i l l i g e rs g i n g  e e rd e r n a a r h u i s,
i e d e re e n  b l e e f to t h e t l a a tste  moment om mee te
h e l p e n  d e  d ra n g h e k k e n , h e t a g g re g a a t, d e  p i j l e n  
o p  h e t p a rco u rs, d e  k ra a mp j e s, d e  fi n i sh b o o g  e n z
o p  te  ru i me n .
Om o o k  v o l g e n d  j a a r d e  1 0 0 0  v a n  h e t
N o o rd e rp a rk  te  k u n n e n  o rg a n i se re n  e n  d e  
o p l e i d i n g e n  te  b e k o sti g e n  l o o p t d e  cro w d fu n d i n g  
" V o o r j e  b u u rt"  n o g  to t 1 5  d e ce mb e r .
We  v e rw a ch te n  to ta a l  1 0 .0 0 0  e u ro  o p  te  h a l e n .
G e w e l d i g , d a n k zi j  h e e l  v e e l  su p p o rt v a n  
v e rsch i l l e n d e  k a n te n  h e b b e n  w e  me t ru i m 3 5 0  
d e e l n e me rs e n  5 0  v ri j w i l l i g e rs  e e n  fa n ta sti sch  
e v e n e me n t g e o rg a n i se e rd , i e d e re e n  d a a rvoor
v e e l  d a n k !  
      M e t v ri e n d e l i j k e  g ro e t,
      S ti ch ti n g  D o ra s
       E l s A n n e g a rn  
Verslag van een vrolijke sponsorloop
Welkom
24.07.2016 waar een wil is, is een weg Home Home DORAS DORAS Ontstaan Ontstaan Archief Archief PUURZUID PUURZUID Training Training Contact Contact